Sò huyết cồ (sò huyết đại) hàng tươi sống size 25-30 con/kg

632.500